AirCover

Ulinzi wa kina zaidi katika usafiri.
Unajumuishwa kila wakati, bila malipo.
Kwenye Airbnb pekee.

AirCover

Ulinzi wa kina zaidi katika usafiri.
Unajumuishwa kila wakati, bila malipo.
Kwenye Airbnb pekee.

AirCover hutoa ulinzi wa aina nne kwa kila mgeni kwenye kila ukaaji

Garantii ya Ulinzi wa Kuweka Nafasi

Katika tukio nadra ambapo Mwenyeji anahitaji kughairi nafasi uliyoweka ndani ya siku 30 baada ya kuingia, tutakutafutia nyumba sawa na hiyo au bora zaidi au tutakurejeshea fedha.

Garantii ya Kuingia

Ikiwa huwezi kuingia kwenye nyumba yako na Mwenyeji asiweze kutatua tatizo hilo, tutakutafutia nyumba sawa na hiyo au bora zaidi kwa muda wa ukaaji wako wa awali au tutakurejeshea fedha.

Garantii ya Sehemu kama Ilivyo

Ikiwa wakati wowote wa ukaaji wako utagundua kwamba nyumba yako si kama ilivyotangazwa, kwa mfano, friji inaacha kufanya kazi na Mwenyeji wako hawezi kuirekebisha kwa urahisi au ina vyumba vichache vya kulala kuliko ilivyotangazwa, utakuwa na siku tatu za kuripoti na tutakutafutia nyumba sawa na hiyo au bora zaidi au tutakurejeshea fedha.

Mawasiliano ya Usalama ya Saa 24

Endapo utajihisi kwamba hauko salama, utapata kipaumbele cha kuhudumiwa na maafisa wa usalama waliopata mafunzo mahususi, mchana au usiku.
Pata maelezo kamili kuhusu jinsi AirCover inavyolinda nafasi uliyoweka na vighairi vyovyote vinavyotumika.

Ni Airbnb pekee inayokupa AirCover

AirbnbWashindani
Garantii ya Ulinzi wa Kuweka Nafasi
Garantii ya Kuingia
Garantii ya Sehemu kama Ilivyo
Mawasiliano ya Usalama ya Saa 24
Faida za AirCover ikilinganishwa na ulinzi kamili unaotolewa bila malipo na washindani wetu wakuu kufikia mwezi Machi mwaka 2022.

Kila uwekaji nafasi huwa na AirCover

Majibu kwa maswali yako

Hupati unachotafuta? Tembelea Kituo chetu cha Msaada

Kuna AirCover kwa ajili ya Wenyeji pia

Unapenda kukaribisha wageni? Ukiwa na AirCover kwa ajili ya Wenyeji, unaweza kuhisi kujiamini kuhusu kuanza.
Pata maelezo kuhusu kukaribisha wageni