AirCover kwa ajili ya Wenyeji
AirCover kwa ajili ya Wenyeji
AirCover kwa ajili ya Wenyeji
AirCover kwa ajili ya Wenyeji
AirCover kwa ajili ya Wenyeji
AirCover kwa ajili ya Wenyeji

Ulinzi kamili. Unajumuishwa kila wakati, bila malipo. Kwenye Airbnb pekee.

Bima ya dhima ya USD milioni 1

Unalindwa, hata katika hali nadra ambapo mgeni ameumia.

Ulinzi dhidi ya uharibifu wa USD milioni 1

Tunajumuisha uharibifu unaofanywa na wageni katika sehemu na mali yako, ikiwemo vitu vya thamani.

Ulinzi dhidi ya uharibifu wa mnyama kipenzi

Usiwe na wasiwasi: uharibifu usiotarajiwa unaofanywa na wanyama vipenzi pia umejumuishwa.

Ulinzi dhidi ya kufanya usafi wa kina

Tunakufidia kwa gharama za kufanya usafi bila kutarajia.

Ulinzi dhidi ya kupoteza mapato

Airbnb hugharamia mapato yaliyopotea ikiwa utaghairi nafasi zilizowekwa ambazo zimethibitishwa kwa sababu ya uharibifu.

Kuwasilisha madai ndani ya siku 14

Una siku 14 za kuripoti uharibifu, hata ikiwa umewekewa nafasi zinazofuatana.

Kurudishiwa pesa haraka

Tunakurudishia pesa haraka ili kugharimia uharibifu wa mgeni—kwa kawaida ndani ya wiki 2.

Kipaumbele kwa Wenyeji Bingwa

Wenyeji Bingwa hupata ufikiaji wa kipengele mahususi cha usaidizi kilichopewa kipaumbele.

Ni Airbnb pekee inayokupa AirCover

AirbnbWashindani
Bima ya dhima ya USD milioni 1
Ulinzi dhidi ya uharibifu wa USD milioni 1
Ulinzi dhidi ya uharibifu wa mnyama kipenzi
Ulinzi dhidi ya kufanya usafi wa kina
Ulinzi dhidi ya kupoteza mapato
Kuwasilisha madai ndani ya siku 14
Kulipwa haraka
Kipaumbele kwa Wenyeji Bingwa
Manufaa kamili ya AirCover kwa ajili ya Wenyeji yakilinganishwa na matoleo ya bila malipo ya washindani wakuu kufikia mwezi Novemba, mwaka 2021.
Wakati wowote unapokaribisha wageni kwenye Airbnb, unalindwa.

Maswali yako yamejibiwa

Huwezi kupata kile unachotafuta?Tembelea Kituo chetu cha Msaada.
Pata maelezo zaidi kuhusu AirCover kwa ajili ya Wenyeji na manufaa yake yote, pamoja na vigezo na masharti, .

Jaribu kukaribisha wageni kwenye Airbnb

Jiunge nasi. Tutakusaidia kwa kila hatua.