Ruka kwenda kwenye maudhui
    Nenda mbele ili upate matokeo yaliyopendekezwa
    Habari za hivi punde kuhusu COVID-19
    Ili upate machaguo ya kughairi na kurejesha fedha, chagua nafasi iliyowekwa kwenye ukurasa wa Safari. Sera yetu ya sababu zisizozuilika inatumika tu kwenye nafasi fulani zilizowekwa. Tunatoa habari za hivi punde tarehe 1 na 15 ya kila mwezi.