Ruka kwenda kwenye maudhui
    Nenda mbele ili upate matokeo yaliyopendekezwa
    Habari za hivi punde kuhusu COVID-19
    Ili upate machaguo ya kughairi na kurejesha fedha, chagua nafasi iliyowekwa kwenye ukurasa wa Safari. Sera yetu ya sababu zisizozuilika inatumika tu kwenye nafasi fulani zilizowekwa. Ikiwa tarehe yako ya kuingia ni baada ya tarehe 15 Septemba, rudi hapa tena tarehe 15 Agosti, 2020 ili kupata habari za hivi punde.